Kämpakumlet – lokal arkeologi i bra form

Här skulle buskaget behöva beskäras för att gör skylten synligare

Runt omkring oss, även mitt i våra bostadsområden, finns rester av vår forntid. Det kan vara olika typer av forngravar, runstenar, gårdsgrunder eller andra minnen från den tid som passerat. Ofta är dessa fornlämningar oskyltade, ibland till och med helt okända för de som bor i området. Det är är synd eftersom en enkel skylt både kan höja medvetenheten om forntiden och intresset för fornlämningar. En skylt upplyser också om att platsen är viktig och ska respekteras. Många som växt upp vid ett fornminne, och som känt till det, bär på en stolthet och ett stort intresse för just ”deras” fornlämning. Det här är ett intresse som är viktigt att ta tillvara för samhället!

En av alla dessa lokala fornlämningar är Kämpakumlet i Bromma. Mitt bland villor byggda under 1920-talet ligger en obebyggd tomt med rester av ett gravfält från bronsåldern. Några av gravarna, i form av rösen, togs bort i samband med byggnationen, men sju stycken återstår och har fått stå orörda, och oundersökta sedan dess. Rösena, tillsammans med några tallar, ligger i en glänta bland villorna, och hade det inte varit för en liten skylt hade nog många missat att detta var ett gravfält.

Skylten, uppsatt av Stockholms stadsmuseum i samarbete med Bromma hembygdsförening, ger bra och översiktlig information om platsen, och om de gravar man grävt bort. Kanske skulle ett otränat öga behöva en bättre förklaring på vad man ser, och hur rösena ligger i förhållande till skylten. För en oinvigd kan det vara svårt att se skillnad på en stenhög och ett röse, men överlag är skylten bra formulerad och har en vacker utformning. Skylten nämner, förutom rösena, också två stenar med skålgropar, så kallade älvkvarnar, som dock inte finns på platsen. En flyttades i samband med byggnationen till närbelägna Åkeshovs slott, där den sedan försvann, och en är relativt nyupptäckt, men befinner sig inte heller på platsen utan i en dunge i närheten.

En fin skylt med bra information!

När det gäller stenarna med skålgropar är informationen lite svävande, den engelska texten säger om den senare stenen att den upphittades år 2007, den svenska bara att den hittades efter den första! Det märks att skylten är tänkt för lokalbefolkningen eftersom den nämner skolor och parker i närheten men inte anger var dessa ligger. Normalt skulle detta vara ett dåligt tecken, men när det gäller lokal arkeologi av det här slaget gör det inget. Det är inte tänkt att dessa texter ska läsas av långväga gäster, de syftar istället till att ge de som bor i området kunskap och känsla för vad som finns omkring dem.

Skylten står så till att den ska kunna läsas av den som går förbi längs med den smala gatan, men är tyvärr placerad i ett mindre buskage, här skulle man behöva klippa ur lite så att sylten är synlig utan att läsaren behöver stå mitt i en buske och hålla bort trädgrenar för att kunna läsa. En sekatör kan enkelt lösa det problemet!

Överlag är Kämpakumlet ett lysande exempel på hur man enkelt höjer medvetenheten om forntiden mitt ibland oss! Svårare än så här behöver det inte vara!

 

 

Facebooktwitterlinkedin